Regulamin uczestnictwa.

 1. Każdy osoba biorąca udział w zajęciach ruchowych oświadcza, że:
  -nie ma objawów zakażenia korona-wirusem: gorączki powyżej 38 stopni C, kaszlu, duszności-trudności w nabieraniu powietrza oraz w okresie ostatnich 14 dni nie miała kontaktu z osobami, u których potwierdzono zakażenie
  – nie ma innych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 2. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji uczestnik zajęć ma obowiązek zgłosić to do instruktora przed zajęciami.
 3. Każdy ćwiczący ma obowiązek przerwania ćwiczeń i powiadomienia instruktora w przypadku kontuzji, zawrotów głowy, bólu itp.
 4. W sali fitness obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków, palenia papierosów, jedzenia oraz wnoszenia napojów w szklanych butelkach.
 5. Wszystkie przybory i przyrządy na sali mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, z zaleceniem prowadzącego zajęcia lub instrukcją obsługi.
 6. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania obowiązuje odpłatność za jego naprawę.
 7. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy i zamienne obuwie sportowe.
 8. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć (bez zgody prowadzącego)
 9. Torby, ubrania i biżuteria powinny być pozostawione w szatni lub w przydzielonej strefie.
 10. Osoby posiadające wykupiony karnet i wpisane na listę uczestników mają pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach.
 11. Osoba która wykupuje karnet lub wejście jednorazowe zobowiązuje się tym samym do przestrzegania regulaminu.
 12. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18. roku życia) mogą korzystać z zajęć za wiedzą i pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć jeżeli liczba uczestników na dane zajęcia jest mniejsza niż 2 osoby (najpóźniej na godzinę przed zajęciami).
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni bez nadzoru.
 15. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych przyrządów treningowych, organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności.
 16. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 17. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się i akceptacja własnoręcznym podpisem Regulaminu uczestnictwa i Regulaminu Rodo .

Leave A Comment